Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Projekto eiga

2006–2009 m.

Projekto pradžia. Regioninis bendradarbiavimas. Įsteigta naujosios BE projekto vystymo bendrovė, vykdomi parengiamieji techniniai darbai. Prasidėjo strateginio investuotojo atrankos procesas.

 • 2006 m. vasario mėn. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ministrai pirmininkai pasirašė deklaraciją dėl elektros energijos tiekimo Baltijos šalyse saugumo ir bendros Europos energijos politikos bei komunikatą inter alia dėl Baltijos šalių energijos strategijos ir naujos atominės elektrinės statybų Lietuvoje;
 • 2006 m. kovo mėn. trijų Baltijos šalių energetikos bendrovių – AB „Lietuvos energija“, „AS  Latvenergo“ ir „Eesti Energia AS“ – atstovai pasirašė bendrą komunikatą, kuriuo pripažįstama naujos atominės elektrinės projekto galimybių studijos parengimo svarba.
 • 2006 m. gruodžio mėn. Baltijos šalių ir Lenkijos ministrai pirmininkai pasirašė bendrą komunikatą, kuriuo pripažįstama elektros jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos svarba bei skatinama pradėti konsultuotis su ekspertais dėl naujos AE statybų projekto;
 • 2006 m. gruodį AB „Lietuvos energija“ įkurtas Branduolinės energetikos departamentas, kuris pradėjo vykdyti techninius parengiamuosius naujosios BE statybos projekto darbus;
 • 2007 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas nutarimu Nr. X-1046 patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją, kurioje numatyta, kad vienas iš nacionalinės energetikos plėtros tikslų – plėtoti pirminių energijos šaltinių įvairovę atkuriant branduolinę energetiką ir sparčiais tempais didinti atsinaujinančių ir vietinių šaltinių lyginamąjį svorį, o vienas iš svarbiausių uždavinių siekiant įgyvendinti strateginius ir plėtros tikslus – užtikrinti saugios branduolinės energetikos nenutrūkstamumą, perimamumą ir plėtrą;
 • 2007 m. liepos mėn. LR Seimas priėmė Atominės elektrinės įstatymą;
 • 2008 m. rugpjūtį buvo įkurta speciali naujosios BE projekto vystymo bendrovė „Visagino atominė elektrinė“, kuri toliau tęsė AB „Lietuvos energija“ pradėtus projekto parengiamuosius darbus;
 • 2008 m. rugpjūtį parengta poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita, pradėtas derinimas Lietuvoje bei tarptautiniu mastu. Per viešus susitikimus su ataskaita buvo supažindinta Lietuvos visuomenė ir kaimyninės šalys. Ataskaita buvo pristatyta 7 užsienio valstybėms, buvo surengtos tarptautinės konsultacijos su Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir Austrijos institucijomis.
 • 2009 m. balandžio mėn. LR Aplinkos ministerija priėmė sprendimą, kad aplinkosauginiu požiūriu naujosios BE statyba yra leistina. PAV ataskaitą teigiamai įvertino Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai;
 • 2009 m. balandžio mėn. Vyriausybė priėmė rezoliuciją Nr. 300, kuria patvirtino Visagino BE projekto plėtojimo ir įgyvendinimo planą;
 • 2009 m. rugsėjį LR Vyriausybė priėmė rezoliuciją Nr. 1143 dėl komisijos, prižiūrėsiančios Visagino BE projekto įgyvendinimą, sukūrimo;
 • 2009 m. rugsėjį buvo parengtas ir pristatytas Visagino BE projekto verslo modelis ir finansavimo planas. Atsižvelgiant į ekonominę situaciją bei BE projektų vystymo specifiką, buvo priimtas sprendimas, kad į Visagino BE projektą reikia pritraukti strateginį investuotoją, turintį patirties branduolinėje energetikoje, BE projektų vystyme bei finansinių resursų investuoti į projektą;
 • 2009 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos energetikos ministras įsakymu Nr. 1-239 patvirtino konkurso sąlygas (kvietimą investuoti) „Dėl naujos atominės elektrinės Visagino savivaldybėje, Lietuvoje, projektavimo, plėtros, statybos, valdymo ir eksploatavimo nutraukimo projekto“ ir pradėjo koncesijos konkursą.  Pradėta strateginio investuotojo atrankos procedūra, paskelbtas tarptautinis kvietimas investuotojams (ES oficialiame leidinyje).

2010–2012 m.

Strateginio investuotojo atranka, aktyvus bendradarbiavimas su regioniniais partneriais ir Europos Komisija. TATENA ekspertų misija Lietuvoje. Atliktas Visagino BE statybos aikštelių vertinimas, baigti pagrindines sritis apimantys parengiamieji techniniai darbai. Atrinktas strateginis Visagino BE investuotojas – Japonijos kompanija „Hitachi“.

 • 2010 m. balandį gauti pirminiai potencialių strateginių investuotojų pasiūlymai;
 • 2010 m. gegužę patvirtintas Visagino BE sklypų detalusis planas, kuriame yra numatyti naujos BE statybai ir eksploatacijai bei Ignalinos AE uždarymui reikalingi sklypai;
 • 2010 m. gegužės mėn. Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Estijos ūkio bei energetikos ministrai, dalyvaujant ES energetikos komisarui G. Oettinger, pasirašė Komunikatą dėl Baltijos šalių elektros energijos rinkos integravimo į ES elektros energijos rinką ir naujosios BE statybos Lietuvoje;
 • 2010 m. rugsėjį Koncesijos konkurso komisija, sukurta organizuoti Visagino BE strateginio investuotojo atrankos konkursą, potencialiems strateginiams investuotojams išsiuntė kvietimą pateikti galutinius pasiūlymus;
 • 2010 m. rugsėjo mėn. buvo įkurta aukščiausio lygio darbo grupė, vadovaujama Europos Komisijos, su Baltijos valstybių elektros rinkų sujungimo planu (BEMIP) ir Visagino BE projektu susijusiems klausimams spręsti. Varšuvoje įvyko pirmasis darbo grupės posėdis;
 • 2010 m. lapkritį Lietuvoje vyko TATENA ekspertų misija, kuri vertino ar Visagino BE statybos aikštelių įvertinimas buvo atliktas pagal TATENA rekomendacijas; Ekspertai pateikė išvadą, kad Visagino BE statybos aikštelės tinkamos branduolinio objekto statybai;
 • 2010 m. lapkritį buvo gauti du potencialių strateginių investuotojų pasiūlymai. Vienas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, kitą, atitinkantį konkurso sąlygas, pateikė „Korea Electric Power Corporation“ (KEPCO). Tačiau praėjus dviem savaitėms po pasiūlymo pateikimo KEPCO netikėtai Koncesijos konkurso komisiją informavo, kad pasiūlymą atšaukia;
 • Iki 2011 m. pradžios buvo užbaigti pagrindiniai parengiamojo etapo darbai, tarp jų statybos aikštelių įvertinimas pagal TATENA saugos reikalavimus, t.y. buvo atliktas seisminių veiksnių, geotechninių, geologinių sąlygų įvertinimas, sunkiasvorių ir didelių gabaritų transportavimo maršrutų įvertinimas, parengta radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija, išanalizuotos Ignalinos AE infrastruktūros panaudojimo galimybės, įvertintos vietos verslo galimybės dalyvauti Visagino BE projekte ir kt. darbai;
 • 2011 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-1 įtvirtintas sprendimas pradėti tiesiogines derybas dėl koncesijos suteikimo;
 • 2011m. kovo mėn. Japonijoje įvyksta didelės galios žemės drebėjimas ir didžiulis cunamis, kurių pasėkoje įvyksta avarija Fukushima Daiichi branduolinėje elektrinėje;
 • 2011 birželį gauti potencialių Strateginių investuotojų į Visagino AE pasiūlymai iš Japonijos bei JAV bendrovių „Hitachi GE Nuclear Energy „ ir „Westinghouse Electric Company“.
 • 2011 birželį LR Seimas priėmė branduolinės energetikos srityje reglamentuojančių įstatymų pakeitimų paketą, kurį sudaro 12 įstatymų. Tokiu būdu buvo sukurtas efektyvesnis ir skaidresnis veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo, leidimų išdavimo modelis.
 • 2011 m. liepą atrinktas Visagino BE strateginis investuotojas – Japonijos kompanija „Hitachi.Ltd“ kartu su jos antrine įmone „Hitachi-GE Nuclear Energy.Ltd“. „Hitachi“ pateiktame pasiūlyme taip pat buvo pasiūlyta ir branduolinė technologija – 1350 MWe galingumo pažangusis verdančiojo vandens reaktorius ABWR. su „Hitachi“ buvo sudaryta prieškoncesinė sutartis  ir bendrovė įsipareigojo nedelsiant pradėti darbus, būtinus Koncesijos sutarties parengimui.
 • 2011 m. liepos - gruodžio mėn. „Hitachi“ ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ specialistai atliko parengiamuosius darbus, būtinus Koncesijos sutarties parengimui;
 • 2011 m. spalį Visagino BE projektas buvo oficialiai pateiktas Europos Komisijai pagal Europos atominės energijos bendrijos (EURATOM) 41 straipsnį;
 • 2011 m. gruodį Lenkijos energetikos bendrovė PGE sustabdė savo dalyvavimą Visagino BE projekte;
 • 2011 m. gruodį prie Visagino BE projekto kaip projekto inžinierius prisijungė „Exelon Nuclear Partners“, kuri yra antrinė „Exelon“, daugiausia BWR (verdančio vandens reaktorių) eksploatuojančios ir vienos didžiausių JAV elektros energetikos infrastruktūros bendrovių, antrinė įmonė;
 • 2011 m. gruodį Lietuva ir „Hitachi“ pasirašė susitarimą, kuriame yra numatytos pagrindinės Koncesijos sutarties sąlygos;
 • 2012 m. vasario mėn. įvyko Lietuvos ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus susitikimas su Japonijos ministru pirmininku Yoshihiko Noda;
 • 2012 m. kovo mėn. parengta ir parafuota Visagino atominės elektrinės statybos Koncesijos sutartis;
 • 2012 m. gegužės mėn. Vyriausybė pritarė Visagino BE statybos Koncesijos sutarties projektui ir kitiems projekto vystymui reikalingiems dokumentams.
 • 2012 m. birželio mėn.  Europos Komisija, vadovaudamasi Euratomo sutartimi, pateikė teigiamą nuomonę dėl Visagino atominės elektrinės projekto.
 • 2012 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Atominės elektrinės įstatymo naują redakciją ir Įstatymą dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino atominės elektrinės projekte. Įstatymu Seimas pritarė:
  • koncesijos suteikimui projekto įgyvendinimo bendrovei;
  • strateginio investuotojo (Hitachi Ltd.) atrinkimui;
  • Koncesijos sutarties projekte nustatytų Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimui;
  • Koncesijos sutarties projektui.

 

 

2012 m. - dabar

Referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje. Investuotojų keliamų klausimų sprendimas ir projekto sąlygų gerinimas. Projektą vystančios bendrovės reorganizacija; Nacionalinės energetikos strategijos peržiūra.

 • 2012 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarimu Nr. XI-2206 „Dėl referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ paskelbė konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje.
 • 2012 m. spalio 14 d. – kartu su rinkimais į LR Seimą įvykusiame patariamajame referendume dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje balsavo 52.9% rinkėjų. 35 % balsavusių piliečių pritarė, o 65 % nepritarė naujos branduolinės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje.
 • 2012 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į referendumo rezultatus bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos referendumo įstatymu, priėmė rezoliuciją „Dėl konsultacinio (patariamojo) referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje rezultatų įgyvendinimo“, kuria pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ekonomiškai optimalią ir vartotojams palankią apsirūpinimo elektros energija strategiją;
 • 2013 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas potvarkiu Nr. 25 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarė darbo grupę pasiūlymams dėl ekonomiškai optimalaus ir vartotojams palankaus apsirūpinimo elektros energija ir kitais energijos ištekliais parengti ir atsižvelgiant į juos Nacionalinei energetinės nepriklausomybės strategijai patikslinti;
 • 2013 m. balandžio mėn.  darbo grupė padarė išvadą, kad Visagino atominės elektrinės projekto tęstinumas galimas įgyvendinus papildomas sąlygas:
  • sutartine forma įteisinus regioninių partnerių dalyvavimą Visagino atominės elektrinės projekte užtikrinti projekto įgyvendinimo išlaidų ir atsakomybės pasidalinimą;
  • kartu su strateginiu investuotoju ir regioniniais partneriais užtikrinti maksimalų projekto finansavimą žemiausiais kaštais iš tarptautinių finansinių institucijų bei eksporto kredito agentūrų;
  • užtikrinti tęstinį ir išsamų visuomenės informavimą apie projektą, atsižvelgiant į tai, kad projektas gali būti įgyvendintas tik esant nacionaliniam susitarimui dėl racionalaus, konkurencingo, darnaus ir perspektyvaus elektros energijos tiekimo užtikrinimo.
 • 2013 m. gegužės mėn. Baltijos Ministrai pirmininkai neformalaus susitikimo, įvykusio Jūrmaloje, metu padarė išvadą, kad sprendimas dėl Visagino atominės elektrinės projekto gali būti priimtas tik visiems potencialiems investuotojams (UAB „Visagino atominė elektrinė“, AS Latvenergo, Eesti Energia AS, Hitachi, Ltd.) įsitikinus dėl projekto ekonominio naudingumo;
 • 2013 m. rugpjūčio mėn. „UAB „Visagino atominė elektrinė“ pertvarkoma į „Lietuvos energija“, UAB;
 • 2013 m. rugsėjo mėn. potencialūs investuotojai patvirtino bendrą poziciją dėl Visagino atominės elektrinės projekto gyvybingumo (ang. Position paper), kuria konstatavo, jog atominės elektrinės projektas gali tapti ekonomiškai gyvybingu, jei bus sėkmingai sprendžiami atviri klausimai.
 • 2013 m. spalio mėn.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasitarime pritarė siūlymui aukščiausiu vyriausybiniu lygiu siūlyti Estijos ir Latvijos Vyriausybei steigti Lietuvos, Latvijos ir Estijos tarpvyriausybinę strateginių elektros energetikos sektoriaus komisiją bei sudaryti Lietuvos tarpinstitucinę komisiją energetikos sektoriaus klausimams spręsti.
 • 2013 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos Premjeras Algirdas Butkevičius susitiko su kompanijos „Hitachi“ viceprezidentu Koji Tanaka ir aptarė bendradarbiavimo su investuotoju klausimus.
 • 2013 m. lapkričio mėn. Baltijos Ministrai pirmininkai susitikime Rygoje nusprendė spręsti energetikos sektoriaus vystymo klausimus Baltijos Ministrų Tarybos formate, vyr. pareigūnų Energetikos komitete.
 • 2013 m. lapkričio mėn.  Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos pratęsė Visagino BE statybos galimybių poveikio aplinkai vertinimo (PAV) sprendimo galiojimą 5 metų terminui.
 • 2013 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė sudaryti komisiją elektros energijos gamybos, sinchronizacijos ir rinkos veikimo klausimams spręsti.
 • 2014 m. sausio mėn. įvyko pirmasis Komisijos posėdis, kuriame nuspręsta patvirtinti tolimesnį veiksmų planą ir pavesti valstybės institucijoms iki 2014 m. vasario vidurio išnagrinėti ir pateikti poziciją Vyriausybei dėl potencialių investuotojų bendroje pozicijoje įvardintų atvirų klausimų.
 • 2014 m. kovo mėn. LR Seime atstovaujamų politinių partijų pasirašytas susitarimas "Dėl 2014-2020 m. LR užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių", kuriame teigiama:
  • kiek įmanoma sparčiau įgyvendinti Visagino atominės elektrinės projektą pagal su partneriais patobulintas finansavimo ir dalyvavimo projekte sąlygas, siekiant išplėtoti autonomiškus bazinio konkurencingo elektros energijos generavimo pajėgumus;
  • partijos įsipareigoja siekti šių projektų, t.y. ir  VAE, įgyvendinimo, politiškai jį remti ir ginti nuo interesų grupių ar trečiųjų šalių pastangų juos diskredituoti.
 • 2014 m. liepos mėn. LR energetikos ministerija ir Hitachi Ltd. pasirašė bendradarbiavimo memorandumą "Dėl bendrų veiksmų rengiantis įsteigti tarpinę projekto bendrovę"
 • 2014 m. spalio mėn. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija suderino potencialių VAE statybos aikštelių vertinimo ataskaitą.
 • 2015 m. vasario mėn. LR susisiekimo ministerija patvirtino „Susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos atominės elektrinės statybai, specialųjį planą.
 • 2016 m. kovo mėn. LR energetikos ministerija ir Japonijos ekonomikos, pramonės ir prekybos ministerija pasirašė bendradarbiavimo memorandumą "Dėl bendradarbiavimo naudojant branduolinę energetiką taikiems tikslams"