Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Aplinkosauginis statybos aikštelių auditas

Naujos Visagino AE statybai yra vertinamos dvi galimos statybos aikštelės, abi esančios Ignalinos AE teritorijoje. Siekiant įvertinti statybvietėse esančią taršą, atsiradusią dėl anksčiau vykdytos veiklos, įvertinti taršos bei statybinio laužo pašalinimo kaštus ir terminus, buvo atliktas aplinkosauginis statybos aikštelių auditas. Aplinkosauginio aikštelių audito rezultatai yra reikalingi rengiant naujos Visagino AE technologijų pirkimo dokumentus, kuriuose būtina nurodyti  aikštelės charakteristikas, apribojimus, ypatybes, kad technologijų gamintojai galėtų parengti atitinkamą atominės elektrinės projektinį sprendimą.

Vykdant aplinkosauginį statybos aikštelių auditą buvo atliekami ekogeologiniai (cheminės taršos) bei užteršimo radionuklidais tyrimai ir statybos laužo pašalinimo kaštų ir terminų vertinimas.

2009 m. liepos mėn. užbaigtas aikštelių užterštumo radionuklidais tyrimas. Tyrimą atlikęs Radiacinės saugos centras (RSC) nustatė, kad gruntas nėra užterštas radionuklidais. Tiriant statybos aikštelių užterštumą, RSC atliko gama spinduliuotės dozės galios matavimus, radono tūrinio aktyvumo aikštelių grunto ore matavimus, gama spektrometrijos metodu nustatė radionuklidų aktyvumus, atliko tričio tyrimus.

2009 m. liepos mėn. bendrovė „Geotestus“ atlikto ekogeologinį naujos AE statybos aikštelių tyrimą, kurio metu buvo tirta aikštelių grunto ir požeminio vandens cheminė tarša. Lietuvos geologijos tarnyba, išnagrinėjusi tyrimo ataskaitą, pateikė išvadą, kad vertinamų aikštelių grunto ir požeminio vandens cheminės taršos nenustatyta ir aplinkosauginių priemonių taikymas šiuo metu nėra reikalingas. Bendrovės „Geotestus“ pateiktą ataskaitą Lietuvos geologijos tarnyba išnagrinėjo vadovaudamasi Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, LAND 9-2002 ir Ekogeologinių tyrimų reglamentu.