Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Ignalinos AE infrastruktūros perėmimas

Visagino BE būtų statoma greta Ignalinos AE, todėl būtų galimybė pritaikyti  esamą infrastruktūrą - aušinimo vandens paėmimo ir išleidimo kanalus, 330/110kV pastotę bei elektros perdavimo linijas, geležinkelio ir autotransporto kelius, sandėliavimo aikšteles bei statinius, administracinius pastatus, katilinės ir šilumos tiekimo tinklus, geriamo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūra ir panašiai. Ypatingai vertingi būtų Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginiai, saugyklos bei atliekynai, kurie yra pastatyti ar statomi IAE eksploatavimo nutraukimo programos apimtyje. Tokiu būdu ilgalaikėje perspektyvoje būtų ne tik mažinami Visagino BE eksploatavimo kaštai, tačiau sumažėtų ir Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo kaštai, nes šių objektų išlaikymo sąnaudos būtų pasidalintos.

Sprendimai dėl vieno ar kito infrastruktūros objekto pritaikymo turi būti priimti atsižvelgiant į objekto amžių, jo sąveiką su IAE eksploatavimo nutraukimo veikla, sertifikavimo / licencijavimo reikalavimus ir galimybes, potencialų kaštų taupymą bei kitus aspektus. Tuo tikslu 2008-2009 m. buvo įgyvendintas projekto „Ignalinos AE bei kitos pramoninėje zonoje esančios infrastruktūros perėmimas“ I-as etapas.  Šio darbo apimtyje buvo parengtas esančios infrastruktūros aprašas, sudarytas potencialiai tinkamos perimti infrastruktūros sąrašas bei pateikti pasiūlymai, kokia infrastruktūra gali būti perimta iš IAE, kokia galėtų būti eksploatuojama bendrai su IAE ir kokia yra trečiųjų šalių dispozicijoje esanti potencialiai naudinga infrastruktūra. Atlikto darbo rezultatai buvo panaudoti rengiant pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos įnašo natūra į Visagino BE projektą.

Siekiant išsaugoti potencialai naudingą infrastruktūrą bei keistis aktualia informacija su VĮ Ignalinos AE  buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. 2011m. parengiamųjų (prieš-koncesinių) darbų apimtyje Hitachi-GE Nuclear Energy specialistai iš Japonijos apžiūrėjo siūlomą infrastruktūrą ir pateikė savo įžvalgas dėl jos pritaikomumo techniniu požiūriu.

Sprendimus dėl konkrečių objektų pritaikymo turėtų priimti projekto įgyvendinimo bendrovė, t.y. projekto investuotojų įkurta bendra įmonė, kuri bus atsakinga už Visagino BE statybą ir eksploatavimą.

Pav. 1. Ignalinos AE (vaizdas iš vakarų pusės, Visagino BE statybos aikštelė tolumoje).